۶ عامل اصلی که موجب شد سند چشم انداز ۲۰ ساله محقق نشود

رئیس اتاق تهران عوامل عدم دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله را تشریح کرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند