۵۵۲ میلیون تومان پاداش برای گزارشگر فساد

در قانون بر اساس میزان تاثیر گزارش در کشف فساد نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا سقف ۲ درصد ارزش ریالی موضوع پرونده، پاداش گزارشگر خواهد بود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند