یارانه نقدی قطعا حذف نمی‌شود اما افزایش هم پیدا نمی‌کند

معاون وزیر کار گفت: یارانه قطعا قطع نمی‌شود و به قوت خودش باقی است، اما افزایش پیدا نمی‌کند. در واقع اعتباری که جدید است به صورت مشروط روی یارانه ما سوار می‌شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند