کمک شبکه ملّی اعتبار به تحقق عدالت اجتماعی و کنترل بازار

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اجرای پروژه‌های شبکه ملّی اعتبار به تحقق عدالت اجتماعی، مهار تورّم و کنترل بازار کمک می‌کند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند