کداوم وزارتخانه ها هنوز به صورت کاغذی مجوز صادر می کنند؟

تا پایان سال ۱۴۰۲ باید تمام مجوزها به صورت الکترونیکی صادر شود اما هنوز ۱۵ دستگاه شامل ۷ وزارتخانه هنوز زمینه فنی تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیک را فراهم نکرده اند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند