کدام شرکت‌های دولتی بیشترین بدهی و دارایی را دارند؟

شرکت ملی نفت ایران با ۱۶۸۳ هزار میلیارد تومان بدهی و ۱۹۴۳ هزار میلیارد تومان دارایی، بدهکارترین و پردارایی‌ترین شرکت دولتی اصلی و مادرتخصصی در سال ۱۴۰۰ بوده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند