کاهش ریسک‌های اقتصادی با توسعه نظام اعتبارسنجی

نظام اعتبارسنجی افراد یکی از خدماتی است که دولت می‌تواند با اجرای یک نظام شفاف مالی به مردم ارائه دهد و در قالب این طرح، اعتبار افراد را با توجه به سابقه عملکرد آن‌ها بسنجد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند