کارت‌ به‌ کارت کنید تا مالیات ندهم!

دولت با وضع مالیات بر کارتخوان‌ها دنبال افزایش درآمد مالیاتی بود اما این روزها شاهد افزایش کارت به کارت به جای استفاده از دستگاه‌های پوز هستیم.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند