چگونه یک اقتصاد رشد یافته اما توسعه پیدا نمی کند

یک کارشناس اقتصادی گفت: یک اقتصاد ممکن است رشد یابد ولی به دلایل فقر عمومی، بیکاری و نابرابری های اجتماعی توسعه پیدا نکند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند