وزیر اقتصاد مستندات فرارهای مالیاتی میلیاردی را ارائه دهد

دادستان تهران از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست مستندات فرارهای مالیاتی میلیاردی مربوط به حوزه قضایی تهران را جهت رسیدگی قضایی به دادستانی گزارش کند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند