وزارت اقتصاد سهامدار هیچ بانک خصوصی نیست

سخنگوی اقتصادی دولت از صدور برگه های مالیاتی برای ۴۵ هزار خانه لوکس خبر داد و گفت: وزارت اقتصاد هم اکنون سهمادار هیچ بانک خصوصی نیست.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند