همکاری وزارت صمت و اقتصاد برای واگذاری خودروسازان

وزیر اقتصاد گفت: پس از اینکه دو وزارتخانه صمت و اقتصاد به طور مشترک در خصوص برنامه و نحوه واگذاری خودروسازان به توافق برسند؛ جزئیات آن اعلام خواهد شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند