هشدار نسبت به صادرکنندگان و دارندگان مجوزهای خارج از درگاه ملی

مجوزی که خارج از درگاه ملی مجوزها صادر شده باشد از نظر قانون و دولت اعتبار ندارد و دریافت‌کننده آن در ادارات مالیاتی و بانکی دچار مشکل خواهد شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند