نرخ بیکاری بهار اعلام شد؛ ۸.۲ درصد

در بهار ١٤٠٢، نرخ بیکاری جمعیت ١٥ ساله و بیشتر ۸.۲ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی ٤١.٢ درصد بوده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند