ممنوع الخروجی ۲ هزار بدهکار مالیاتی/ چه تعداد مودی مالیاتی داریم؟

بر اساس آخرین آمار، تعداد مودیان مالیاتی به ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در سال ۱۰۲ رسیده است که نشان می دهد طی دو سال گذشته تعداد مودیان ۸۳.۵ درصد رشد داشته است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند