لزوم افزایش یک درصدی مالیات برارزش افزوده در چیست؟

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده پرداخت.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند