قیمت گذاری دستوری یعنی نابودی تولید

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اقتصاد دستوری و اعمال قیمت گذاری دستوری به دلیل آنکه تخصیص بهینه منابع را در نظام اقتصادی مختل می‌کند، نتیجه‌ای جز نابودی تولید و ناکارآمدی اقتصادی ندارد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند