فهرست مؤدیانِ مهمِ دارای ریسک بالا در سازمان مالیاتی احصا شد

طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی، با توجه به احصا فهرست مؤدیان مهم دارای ریسک بالا در این سازمان، ادارات کل باید ظرف ۱۸۰ روز و تا پایان بهمن ماه نسبت به صدور برگ قطعی مالیات 1401 اقدام کنند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند