فاصله آمار بانک مرکزی و مرکز آمار مشروعیت داده را زیر سوال می برد

رییس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به اینکه ساختار کارشناسی مرکز آمار مربوط به سه دهه قبل است، گفت: فاصله معنادار گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی مشروعیت داده ها را زیر سوال میبرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند