عدم نظارت وزارت اقتصاد و مجلس بر بنگاه‌داری بانک‌ها

دبیر کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص گفت: وزارت اقتصاد باید هر سه ماه یک بار گزارش نظارت مستقیم بر بنگاهداری بانکها را به مجلس ارائه دهد اما این گزارش ارائه نشده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند