صندوق توسعه ملی و تامین مالی بین المللی از طریق اعتبار خریدار

عضو هیات عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی گفت: فعالیت صندوق در زمینه تامین مالی بین المللی از طریق اعتبار خریدار است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند