صرفه جویی ۲۷ همتی در مصرف آرد یارانه ای

مشاور وزیر اقتصاد گفت: اگرچه عرضه خارج از شبکه آرد یارانه ای همیشه وجود داشته اما با اجرای طرح هوشمندسازی انحراف به شدت کاهش یافت و شاهد صرفه جویی ۲۷ همتی در مصرف آرد یارانه ای هستیم.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند