صدور مجوزهای کسب و کار در نقطه بازگشت ناپذیری

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: صدور مجوزهای کسب و کار به نقطه بازگشت ناپذیری رسید.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند