شورای رقابت: خودروسازان ملزم به پرداخت سود مشارکت نیستند

به دلیل رفع ابهامات در نحوه اجرای مصوبه ۴۷۳، شورای رقابت قراردادهای خودرویی دارای سود مشارکت را مشمول مصوبه ۴۷۳ دانست و بر این اساس در این موارد سود مشارکت لحاظ نخواهد شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند