شاخص امنیت سرمایه‌گذاری روی رقم ۶.۸۲ باقی ماند

شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران روی رقم ۶.۸۲ باقی مانده است؛ طبق رتبه‌بندی شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری، بهترین استان‌ها سمنان، خراسان جنوبی و هرمزگان هستند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند