سیاست مالی و پولی دولت در مهار تورم منطقی است

معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران با تأکید براینکه سیاست مالی و پولی دولت در مهار تورم منطقی است، گفت: باید به اجرای این سیاست امیدوار بود زیراپیشبرد آن باعث کنترل نسبی تورم می شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند