راه اندازی درگاه ثبت استثنائات کسر از تعهدات ارزی صادرکنندگان

درگاه ثبت استثنائات کسر از تعهدات ارزی صادرکنندگان به منظور ارسال پروانه‌های صادراتی مشمول معافیت به بانک مرکزی راه اندازی می شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند