درآمدهای دولت ۵۱ درصد افزایش یافت / تزریق ۲۰ همت اعتبار عمرانی

داود منظور گفت: مجموعه اقدامات در سازمان برنامه باید به این سمت باشد که بانک مرکزی بتواند سیاست کنترل نقدینگی و پایه پولی را به خوبی انجام دهد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند