خمیر کاغذ از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض معاف شد

خمیر کاغذ به طور عام و صرف نظر از نحوه مصرف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض معاف شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند