خاندوزی: از تله رشد اقتصادی پایین و سرمایه گذاری صفر خارج شدیم

وزیر اقتصاد با بیان اینکه از تله رشد اقتصادی پایین و سرمایه گذاری صفر خارج شدیم، گفت: لازم است روی عنصر جدیدی تحت عنوان کیفیت رشد اقتصادی تمرکز کنیم.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند