تولید محصولات باغی ١٢ میلیون تن برآورد شد

مرکز آمار ایران اعلام کرد: براساس نتایج حاصل از طرح آمارگیری باغداری ١٤٠١، مقدار تولید محصولات دائمی ١٢ میلیون تن برآورد شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند