توسعه محیط زیست و انتقال تکنولوژی به ایران درپی تحریم ظالمانه

وزیر امور اقتصادی و دارایی توسعه پایدار محیط زیستی، سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی به ایران را در پی تحریم های ظالمانه از آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) خواستار شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند