تقابل ارزش واقعی پول با نرخ «تورم» و «بهره»

پول وسیله مبادله کالاست ارزش آن در منطق اقتصاداسلامی تغییر نمی‌کند اما دراقتصاد مبتنی بر مکانیسم بازار، قیمت کالا متأثر ازنرخ تورم یا براساس نقطه تعادلی که از برخورد عرضه وتقاضا شکل می گیرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند