تحول اساسی پیش روی جامعه بشری

در انقلاب امروز که برخی آن را به اشتباه انقلاب صنعتی چهارم نام نهاده اند، دیگر سرمایه دار نه نیاز به نیروی بازو و نه نیاز به مهارت و حتی نه نیاز به مغز متفکر انسان دارد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند