بهره‌وری محور تقویت سیستم‌های کشاورزی جهان در دهه آینده

نوآوری در ژنتیک حیوانات و محصولات زراعی، مواد شیمیایی، تجهیزات مکانیزه و سازمان مزرعه و… باعث تقویت سیستم‌های کشاورزی جهان در دهه آینده خواهد بود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند