برنامه‌های توسعه صرفا یک سری احکام است نه برنامه

قائم مقام سازمان برنامه و بودجه بسیاری از ناترازی‌ها را ناشی از نبود اسناد راهبردی دانست و گفت که برنامه‌های توسعه کشور صرفا یک سری احکام بوده و برنامه نیست.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند