بخشودگی جرائم مالیاتی سال ۱۴۰۰ تمدید شد

بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی (برگ قطعی مالیات ۱۴۰۰) تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲ تمدید شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند