بازی آبی غربی ها در افغانستان تهدیدی بر کشاورزی شمال شرق ایران

انگیزه بازیگران بزرگ غرب در توسعه سدسازی افغانستان بسیار مشکوک است زیرا حمایت آنها از توسعه آب می‌تواند یکی از راهبردهای آنها برای تأثیرگذاری سیاسی بر افغانستان برای اهداف ژئوپلیتیکی باشد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند