ایران تامین‌کننده منابع خام برای کشورهای تولیدکننده است

مشاور وزیر اقتصاد گفت: نقش ایران در اقتصاد بین‌الملل نقش از قبل تعریف شده مبنی بر تامین‌کننده منابع خام برای کشورهای تولیدکننده است که خود را در ارزش صادرات و واردات نشان می دهد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند