اولویت اصلی سازمان امور مالیاتی اصلاح الگوی نظام مالیاتی است

معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: حرکت به سمت نظام مالیاتی هوشمند و اصلاح الگوهای تعاملی با مودی در اولویت سازمان امور مالیاتی است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند