اقتصاد تعاونی دست انحصارطلبان را کوتاه می‌کند

تحریم ها وسیله ای برای توجیه شکل گیری، استمرار و مداومت انحصارات در کشور شده است توسعه شرکت های تعاونی مانع از شکل گیری انحصارات عده ای خاص در فعالیت های اقتصادی می شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند