افزایش ۱۰۰ میلیاردی سرمایه گذاری صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: افزایش سرمایه گذاری صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون از ۱۷۰ میلیارد تومان به ۲۷۰ میلیارد تومان در دولت سیزدهم انجام خواهد شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند