اضافه برداشت بانک‌ها ۶۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافت

رئیس موسسه پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: اضافه برداشت بانک‌ها امسال ۶۱.۹هزارمیلیارد تومان کاهش پیدا کرده،کنترل نقدینگی و تأمین نیاز تولید برای جلوگیری از رکود اقتصادی مورد تأکید دولت است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند