از ادعا تا واقعیت؛ آیا ۵۰ درصد مردم زیر خط فقرهستند؟

اخیراً عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا ادعا کرده است که «۵۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارند»، اما آیا این ادعا حقیقت دارد؟

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند