آیا افزایش دمای هوا، فقر و نابرابری را افزایش میدهد؟

طبق گزارش بانک جهانی، افزایش تنها یک درجه سانتیگراد دمای هوا، منجر به افزایش ۹.۱ درصدی فقر و افزایش ۱.۴ درصدی در شاخص نابرابری جینی می‌شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند