۶۲ هزار پروژه نیمه تمام داریم/ مولدسازی راهی برای تکمیل پروژه ها؟

در حال حاضر حدود ۶۲ هزار پروژه نیمه تمام در کشور داریم که برای تکمیل آنها بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند