۳ میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت، باید سهامدار شوند

رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس گفت: ۴۹ میلیون نفر سهامدار سهام عدالت هستند و قرار بود پارسال ۳ میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت سهامدار شوند، اما هنوز از سوی دولت به مرحله اجرا نرسیده استگ

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند