گزارش بدهی‌ها و مطالبات شرکت‌های دولتی روی میز رئیس جمهور

گزارش بدهی‌ها و مطالبات شرکت‌های دولتی سال ۱۴۰۱ به رئیس جمهوری ارائه شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند