چقدر کاغذ در ۱۰ ماه وارد کشور شد؟

طی ۱۰ ماهه امسال ۲۲۵ هزار تن کاغذ چاپ و تحریر، ۱۸ هزار تن کاغذ روزنامه و ۲۰۲ هزار تن خمیر کاغذ وارد کشور شده که به ترتیب رشد ۲۶.۸ درصدی، ۸.۹ درصدی و ۸.۴ درصدی را نشان می دهد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند