پژوهش و فعالیت های طراحی مهندسی در خدمت توسعه پایدار

«نیاز» در طراحی به روشنی شناخته شده است؛ البته در طراحی های کلان توسعه ای، با رویکرد توسعه پایدار، مقولات متنوعی از بوم شناسی و حفظ و بقای محیط زیست گرفته تا فرهنگ و آموزش مورد توجه است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند